ขยายเวลาเรียนออนไลน์

ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การขยายเวลาเรียนผ่านระบบออนไลน์ไปจนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 และเปิดเรียน On-site (เรียนปกติที่โรงเรียน) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ????หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป????

อ่านเอกสาร >> https://drive.google.com/file/d/1MVEhPg4B7sHOMKsCEmxOFkKo7oGqqTBH/view?usp=sharing


โดย : admin  อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2021-07-29 09:42:32