ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานอำนวยการ
#
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด/ครั้ง
1
งานนำเสนอเตรียมพร้อมเปิดเรียน
11
2
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
7


กลุ่มงานบริหารวิชาการ
#
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด/ครั้ง
1
การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8


กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
#
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด/ครั้ง


กลุ่มงานบริหารทั่วไป
#
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด/ครั้ง


อื่นๆ
#
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด/ครั้ง