คณะผู้บริหาร

ดร.ปราโมทย์  พรหมนิล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

                                                                                                                                     

                                  นางสาวจิติพร  หนูคง                                                    นางสาววรรณดี  จันทร์คงทอง                                                     นายสุวิทย์  รักษ์ทอง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                         รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการ                          รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการ
อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2021-07-06 08:29:23