การเปิดเผยข้อมูล ITA 2565

#
รายการ
เอกสาร
1
O1-โครงสร้าง
2
O2-ข้อมูลผู้บริหาร
3
O3-อำนาจหน้าที่
4
O4-แผนยุทธศาสตร์
5
O5-ข้อมูลการติดต่อ
6
O6-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7
O7-ข่าวประชาสัมพันธ์
8
O8-Q&A
9
O9-Social Network
10
O10-นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
11
O11-แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
12
O12-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
13
O13-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
14
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
15
O15-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
16
O16-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
17
O17-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
18
O18-E-Service
19
O19-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
20
O20-ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21
O21-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหารพัสดุรายเดือน
22
O22-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
23
O23-นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
24
O24-การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
25
O25-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
26
O26-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
27
O27-แนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
28
O28-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29
O29-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30
O30-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
31
O31-ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
32
O32-การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
33
O33-รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
34
O34-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
35
O35-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
36
O36-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
37
O37-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
38
O38-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
39
O39-ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
40
O40-การขับเคลื่อนจริยธรรม
41
O41-การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
42
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43
O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน