โรงเรียนเชียรใหญ่สนับสนุนน้ำดื่มให้โรงพยาบาลเชียรใหญ่

เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564  ดร.ปราโมทย์  พรหมนิล  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียรใหญ่

ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่ม่จำนวน  200 โหล แก่โรงพยาบาลเชียรใหญ่  สำหรับผู้ฉีดวัคซีน


โดย : admin  อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2021-07-17 17:47:48