กลุ่มสาระสังคมศึกษา


นายสุนทร  พลเดช

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

                                                                                                                                                                                             

                          นางสาวจรรยา  สิทธี                                                                                                                                                นายวิฑูล  สนธิเมือง

           ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                                                                                                                      ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

                                                                                                                                                                                            

                        นายบันจบ  จันทร์คล้าย                                                                                                                                        นางณิชกุล  ใจมนต์

              ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ                                                                                                                       ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

                                                                                                                                                                                            

                    นางนพรดา  สารไสยา                                                                                                                                                  นางนิตยา  ผลอินทร์

             ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ                                                                                                                         ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ         

                                                                                                                                                                          


                                                                                                                นายสุรศักดิ์  เรืองขำ

                                                                                                                 ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2021-07-05 10:15:58