กลุ่มสาระภาษาไทยนางผ่องศรี  ศรีมีชัย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

                                                                                                                                                                                     

                                                                    นางสาวอุไร  ขาววงศ์                                                                                              นางนงเยาว์  บุญสุข

                                                        ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                                                                    ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


                                                                                                                                                                                    

                                                                  นางสาวศุภวรรณ  มีแก้ว                                                                                            นางวรมน  เกื้อมา

                                                       ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                                                                ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 


                                                                                                                                                                                  

                                                              นางปูริดา  ชัยประดิษฐ์                                                                                     นางสาวจุฬาลักษณ์  เจริญสุวัฒโนทัย

                                                    ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ                                                                             ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ


อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2021-07-05 10:00:25