ประวัติโรงเรียน

    โรงเรียนเชียรใหญ่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนนคร-สงขลา ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนเชียรใหญ่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2514 ตามที่กรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ในสมัยนั้น) กำหนดให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอเชียรใหญ่ขึ้น ผู้ปกครอง ชาวบ้าน ข้าราชการ โดยการนำของ กำนันคง บุญคง อดีตกำนัน ตำบลสวนหลวง และคุณครูจวน บุญช่วย อดีตครูโรงเรียน   บ้านน้ำบ่อ ได้จัดหาที่ดินก่อสร้างโรงเรียนเชียรใหญ่จากที่ดินวัดบ่อล้อ โดยพระอธิการขาบ 19 ไร่ นายจิต กลับพงศ   4 ไร่ นายอิ่ม ซุ่นอินทร์ 1 ไร่ นายเพิ่ม ฉิมมี 1 ไร่ นางจงดี บุญช่วย 1 ไร่ จากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน 26,235 บาท ซื้อที่ดินอีก 10 ไร่ 2 งาน รวมที่ดินจำนวน 37 ไร่ 2 งาน 

    โรงเรียนเชียรใหญ่เปิดสอนเป็นวันแรกในวันที่ 17 พฤษภาคม 2514 โดยใช้วิหารและโบสถ์วัดบ่อล้อ เป็นที่เรียนของชั้น ม.ศ.1 ก และใช้โบสถ์วัดบ่อล้อเป็นที่เรียนของชั้น ม.ศ. 1 ข จำนวนนักเรียน 2 ห้องเรียน 80 คน มีครูจากโรงเรียนประถมศึกษามาช่วยสอน 3 คน คือ ครูสมพงษ์ ดำโอ ครูไพโรจน์ ประจงไสย  และครูประโยชน์ เรืองโรจน์ บันทึกหมายเหตุประจำวันของโรงเรียนเขียนว่า “วันนี้เป็นวันเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเชียรใหญ่ เวลา 08.30 น. สัญญาณระฆังรวมนักเรียนที่หน้าเสาธง เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสานำนักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ ท่านศึกษาธิการอำเภอเชียรใหญ่ให้โอวาทแก่นักเรียน และที่สอบแข่งขันได้ที่ 1 และ 2 ตามลำดับ”

    โรงเรียนได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 216 ก ณ สถานที่ปัจจุบันโดยการวางศิลาฤกษ์เพื่อก่อสร้างอาคาร 1 ส่วนแรก (ห้อง 112 , 113 , 122 และ 123 ปัจจุบัน) เมื่อวันอังคาร ขึ้น 6 ค่ำ เดือนยี่ ปีชวด จุลศักราช 1315 ตรงกับวันที่ 9 มกราคม 2515 และวันที่ 27 พฤษภาคม 2515 กรมวิสามัญศึกษา ได้ส่งนายอนันต์ ชนะณรงค์ จากโรงเรียนสตรีปากพนัง มาเป็นครูใหญ่

    วันที่ 22 มิถุนายน 2516 นายสุมน แพ่งรักษ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเชียรใหญ่ และวันที่ 9 สิงหาคม 2516 โรงเรียนได้ย้ายจากวัดบ่อล้อมายังสถานที่ปัจจุบันตามบันทึกหมายเหตุประจำวันว่า “วันนี้  ตอนเช้า เวลา 09.00น. ผู้ปกครอง นักเรียนและชาวบ้านนำอาหารมาเลี้ยงพระ 9 รูป เวลา 10.00น. จัดพิธีสวดอาคารเรียน 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป 12.00 น. นำพระภิกษุชมสถานที่และติดตามด้วยผู้ปกครองชมสถานที่และแปลงเกษตร จนถึงเวลา 13.00 น. เป็นการสิ้นสุดพิธี วันนี้นักเรียนไม่มีการเรียนการสอน จะสอนซ่อมเสริมในวันปิดภาคกลาง”

    โรงเรียนเชียรใหญ่ ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ เพิ่มขึ้นตามลำดับ เพื่อให้เพียงพอแก่จำนวนนักเรียน ดังนี้

 - พ.ศ. 2515 , 2517 , 2520 ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร 1 งบประมาณ 2,290,000 บาท

- 10 กันยายน 2521 ก่อสร้างโรงฝึกงานแบบมาตรฐาน (อาคารศิลปะ) งบประมาณ 400,000 บาท

14 กันยายน 2521 ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร 2 งบประมาณ 2,290,000 บาท

-  พ.ศ. 2520 ก่อสร้างโรงอาหาร หอประชุม งบประมาณ 400,000 บาท (ปรับปรุงเป็นห้องสมุด เมื่อ พ.ศ. 2543)

1 มกราคม 2525 ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร 3 งบประมาณ 3,700,000 บาท

20 กันยายน 2525 ก่อสร้างโรงฝึกงานแบบมาตรฐาน อาคารคหกรรม) งบประมาณ 780,000 บาท

14 เมษายน 2526 ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร 4 ส่วนแรก งบประมาณ 2,050,000 บาท

20 มิถุนายน 2527 ก่อสร้างโรงฝึกงานแบบมาตรฐาน (อาคารช่างฯ) งบประมาณ 645,000 บาท

22 เมษายน 2528 ก่อสร้างโรงอาหาร หอประชุม งบประมาณ 2,000,000 บาท

- 18 สิงหาคม 2532 ก่อสร้างกองอำนวยการสนามกีฬา งบประมาณ 109,000 บาท

24 เมษายน 2540 ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร 4 ส่วนที่สอง งบประมาณ 4,500,000 บาท

10 เมษายน 2545 ก่อสร้างอาคาร 30 ปี งบประมาณ 230,000 บาท
อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2021-07-04 21:18:57