ลูกจ้างชั่วคราว


                                                                                        

                                           นางมณฑา  ทรัพย์มาก                                นางสุภาภรณ์  แก้วใหญ่

                                              พนักงานบริการ                                            พนักงานบริการ

                                                                                           

                                          นายวรวิทย์  สุขท่าพะยา                                 นายวรเทพ  มีแสง

                                               พนักงานบริการ                                         พนักงานบริการ   

                                                                                          

                                        นายพรเทพ  มูสิเกิด                                     นายอัครเดช  หอมหวล

                                          พนักงานบริการ                                     พนักงานรักษาความปลอดภัย

                                                                                              

                                   นายส่อแหละ  เบ็ญอาหลี                                 นายพรเทพ  ทองจันทร์

                                พนักงานรักษาความปลอดภัย                         พนักงานรักษาความปลอดภัย


อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2021-07-05 11:10:15