กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนายสุรศักดิ์  คำสง

                                                                                                    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตำแหน่งครู คศ.1

                                                                                                                                                                          

                                                     นางสุภาภรณ์  ศรีจันทร์ทิพย์                                                                                         นางเบญจา  พลเดช

                                           ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                                                                          ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ

                                                                                                                                                                            

                                                    นางวิภาวรรณ  ซุ่นอินทร์                                                                                            นางสาวบุศรา  เต็มลักษมี

                                                ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ                                                                              ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ


                                                                                                                                                                          

                                                     นางสาวนฤมล  กันตฤทธิ์                                                                                       นางสาวนิยาภรณ์  นวลปลื้ม

                                                            ตำแหน่งครู คศ.1                                                                                                 ตำแหน่งครู คศ.1 


อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2021-08-04 11:33:36