กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายศักดิ์มงคล  ยี่มี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ

                                                                                                                                                                                           

                 นางสาวฉันทนา  บุญศรี                                         นางจุฑามาศ  ยิ่งยงค์                                   นางปัทมพร  คงทอง                                           นางจำนงค์  จุลพรหม

           ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ                      ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ     ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                  ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

               

                                                                                                                                     

                  นางสายหยุด  บุรินทโกษ                                    นางอัญชุลี  เลาหวิวัฒน์                                 นางสุภาพร  เกิดเขียว

             ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ                   ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ       ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  

 
อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2021-07-05 09:21:27