วิสัยทัศน์โรงเรียน

วิสัยทัศน์ (Vision)  

“เป็นผู้นำในการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สากล

 ค่านิยมโรงเรียนเชียรใหญ่ MOTE Model

ค่านิยม (Values)

ค่านิยมที่โรงเรียนยึดถือปฏิบัติ คือ MOTE Model

 M : Moral (คุณธรรม) คุณธรรมสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ ความสุขสงบของการอยู่ร่วมกันในสังคม

O : Objective (วัตถุประสงค์) มีเจตจำนงที่ต้องการให้บรรลุผลสำเร็จสามารถปฏิบัติ วัดและประเมินได้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวางแผนต่อไป

T : Training (การฝึกอบรม) วิธีการหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน มีการวางวัตถุประสงค์ วิธีฝึกหัดและระดับผลลัพธ์ไว้ชัดเจนเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการทำงานและมีองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการสอนและการทำงานอยู่เสมอ

E : Excellent (ความเป็นเลิศ) การวัดและประเมินในภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความยอดเยี่ยม/ความเป็นเลิศ เช่น ความเป็นเลิศทางวิชาการ ดนตรี กีฬา เป็นต้น


อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2021-07-04 21:24:18