ผู้บริหาร


ดร.ปราโมทย์  พรหมนิล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียรใหญ่

                                                                                                                                                   นางสาวจิติพร หนูคง

                                                                                                                          รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

                                                                                                                                        

                                                                                                                                            นางสาววรรณดี จันทร์คงทอง

                                                                                                                                   รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการ

                                                                 

                                                                                                                              

                                                                                                                                  นายสุวิทย์ รักษ์ทอง

                                                                                                                                 รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการ
อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2021-07-05 08:26:31