กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางสาวดวงเดือน  ณ นคร

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ  ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


                                                                                                                                                                                              

               นางสาวปรีดา  จิตตารมย์                                                                  นางสาววิภาวี  อินเแสง                                                             นางสาววีร์ธิมา  เกลี้ยงเสน

  ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                                                             ตำแหน่งครูผู้ช่วย                                                             ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ


                                                                                                                                                                                          

                 นายสนธยา  สังข์ไข                                                                          นางรัตติยา  เอียดแก้ว                                                               นางจิราภรณ์  ทองตรีพันธ์

                  ตำแหน่งครูผู้ช่วย                                                                               ตำแหน่งครู คศ.1                                                                         ตำแหน่งครู คศ.1                                                                                                                           

                 นางสาวโสภิตา  มูสิกะ                                                                    นางสาววารุณี  จิรัญเวทย์

ตำแหน่งครู ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ                                         ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)


  

  


อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2022-08-17 09:09:46