กลุ่มสาระคณิตศาสตร์นางสาวณาตยา  ดีหนู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


                                                                                                                                                                              

                                             นายธนกฤติ  โมราศิลป์                                                                                                         นายสุรศักดิ์  ปานแก้ว

                                 ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                                                                                    ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ

                                                                                                                                                                             

                                                     นางอรัญญา  ทัศนวิสุทธิ์                                                                                                        นางสาวสุวณี  หนูคง
                                         ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                                                                             ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


                                                                                                                                                                             

                                                   นางนิติมา  ไพศาลธรรม                                                                                                       นางสาวกาญจนา  สงณรงค์

                                  ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                                                                                   ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ


                                                                                                                                                                             

                                       นางสาวภูรินาถ  โภคากรณ์                                                                                                           นางภัทรา  ชายวงศ์   

                              ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                                                                                   ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ       อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2021-07-05 09:36:57