กลุ่มสาระคณิตศาสตร์นางสาวณาตยา  ดีหนู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


                                                                                                                                                                              

                                             นายธนกฤติ  โมราศิลป์                                                                                                         

                                 ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                                                                                    

                                                                                                                                                                             

                                                     นางอรัญญา  ทัศนวิสุทธิ์                                                                                                        นางสาวสุวณี  หนูคง
                                         ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                                                                             ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


                                                                                                                                                                             

                                                   นางนิติมา  ไพศาลธรรม                                                                                                  นางอารมย์  เทพเกื้อ 

                                  ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                                                                                      ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญ                                                               


                                                                                                                                                                             

                                       นางสาวภูรินาถ  โภคากรณ์                                                                                                           นางภัทรา  ชายวงศ์   

                              ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                                                                                   ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ       อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2022-08-17 09:12:02