การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนเชียรใหญ่ข้อข้อมูลหมายเหตุ
1.โครงสร้าง

http://www.cy.ac.th/cynewweb/?page=datalist&code=duObF3sm5LWVp27

2.ข้อมูลผู้บริหาร

http://www.cy.ac.th/cynewweb/?page=datalist&code=L3O2Bz5Qi41XASw

3.อำนาจหน้าที่

http://www.cy.ac.th/cynewweb/?page=datalist&code=F5siQY8GljaDebz

4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

https://drive.google.com/file/d/1Vu1bWU6QPU8DEEBp3421aX5dDLo-lkA9/view?usp=sharing

5.ข้อมูลการติดต่อ

http://www.cy.ac.th/cynewweb/?page=contact

6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

https://drive.google.com/drive/folders/1j8kBuLCS9Kn0YNVJU_fv0lcbGNNoHfXa?usp=sharing

7.ข่าวประชาสัมพันธ์

https://www.facebook.com/งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเชียรใหญ่-128192477818677/

8.Q&A

https://forms.gle/YvW2XxXAmMHxrK3b6

9.Social Network

https://www.facebook.com/งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเชียรใหญ่-128192477818677/

10.แผนดำเนินงานประจำปี

https://drive.google.com/drive/folders/1WoLYrH7JT2OISbdBwbEgv5nm8Dyfpnyf?usp=sharing

11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

https://drive.google.com/drive/folders/1swRvx0o2dpJ4OG4LaDSpfxL8W4tMmyRo?usp=sharing

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

https://drive.google.com/drive/folders/1g2mqV3zutss7ySsqVLlvIZCy8QlSZE7k?usp=sharing

13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

https://drive.google.com/drive/folders/1bk5K6f1z7VuAGyamyMXHprRHLHA6ZaW-?usp=sharing

14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

https://drive.google.com/drive/folders/1EiP_-sm1_LVYz57KkK1HKwu1Zx_A8mOi?usp=sharing

15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

https://drive.google.com/drive/folders/1r3Q8c1zgK4lL3z1-U1LK2ywJZXDZibvd?usp=sharing

16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

https://drive.google.com/drive/folders/1QkJ2xo49D3cY2YWFDNiAaGzrnCNzI_ct?usp=sharing

17.E–Service

https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx

18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

https://drive.google.com/file/d/1VyvuI55d_f43NbU4dQ-6M64_x_6fYd-p/view?usp=sharing

19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

https://drive.google.com/drive/folders/1q8liNw7WM_h4viM2PlMwyoH2hR3zmudI?usp=sharing

20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

https://drive.google.com/file/d/141492kcVClLOzIWkuNDM2gUlRreWu431/view?usp=sharing

21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

https://drive.google.com/file/d/12mLyUON_TVSG_CRr7cuUVALo5j3_7JiU/view?usp=sharing

22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

https://drive.google.com/file/d/1Z2LqvpXCpiRqDTCaVOyePIFsiPIJEUO7/view?usp=sharing

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

https://drive.google.com/file/d/1zKQmLpYIV77lQ8CloLt4pDZXfhyTm2Ll/view?usp=sharing

24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

https://drive.google.com/file/d/18G8cCpadLcKABv5gOPXKpi_roVn2pKFi/view?usp=sharing

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

https://drive.google.com/file/d/1727v0XY_T8hT7s_7q2thp1EuOmvxRdAw/view?usp=sharing

26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

https://drive.google.com/file/d/1rogTTjCttOfA7VUuSx56Iiyvyyi9wLms/view?usp=sharing

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

https://drive.google.com/file/d/1vfJN4phy0LMPm9y6qt5Eo7HnjLd3LQ36/view?usp=sharing

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

https://drive.google.com/file/d/1QS2zKLax7XWgMa1deE1KzkSx64mraHsN/view?usp=sharing

29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://drive.google.com/file/d/1A96aKfAbyVMYFZNpZVW8bjZ7LUvuNpfN/view?usp=sharing

30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://forms.gle/Je9ZeMU6Tk8CbV6P9

31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AOdTREV8R5cCc2Fo3FwWVBQjGSjBLGWF/edit?usp=sharing&ouid=113317401680126034198&rtpof=true&sd=true

32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

https://forms.gle/NGwQUaywjVrMBPib7

33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

https://drive.google.com/drive/folders/1fe7E9Buz927mWjhEAh9IUxxuJTSN-eT6?usp=sharing

34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

https://drive.google.com/drive/folders/1ODiUufFsoWI3oIAI1AvMXcmQiBJmlxEL?usp=sharing

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

https://drive.google.com/drive/folders/1x0VJa3vfiJocFZ_G_-BWTmIoyRFEpown?usp=sharing

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

https://drive.google.com/file/d/1_UCYlkP1VdMsQa9k3_i_-6DGtKlS4H7I/view?usp=sharing

37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

https://drive.google.com/drive/folders/1jhHLuTJx1tqPZgxaFzfQDAks-DaNiJY8?usp=sharing

38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

https://drive.google.com/file/d/1EPCOfYTTmWbKN9n36XyJ9SAIYllpy_ku/view?usp=sharing

39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

https://drive.google.com/file/d/1p1b0mdgLNEY9lePuZSqB2HxR_MjHqTW1/view

40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

https://drive.google.com/file/d/1s5cpl0TWE-YLDf09-VUMO9RgdjcK78Vf/view?usp=sharing

41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

https://drive.google.com/drive/folders/1PhiIu4BQJOEVsXudgWh4z3q_lxhybE44?usp=sharing

42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

https://drive.google.com/file/d/1b_q46gCL5DGVrl5Tcx7_qjQ_nM-CHg_Q/view?usp=sharing

43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

https://drive.google.com/file/d/1QhItGLCffjqPnxn-kyegZ1sklpve25nl/view?usp=sharing

อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2022-09-09 08:32:41