หน้าหลัก    ดาวน์โหลด 
ดาวน์โหลด
 
 โปรแกรม
     อ่านเอกสาร PDF file
 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
     โครงการโรงเรียนคุณธรรม
 กลุ่มบริหารงบประมาณ
     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     แผนปฏิบัติการประจำปี(ส่วนที่ 3)
     งบประมาณ 63 (ส่วนที่2)
     ปกแผนปฏิบัติการประจำปี (ส่วนที่1)
     รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
     รายงานผลประจำปี
     แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
     ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562
     สรุปผลการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2563
     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     สัญญายืมเงิน
     ใบสำคัญรับเงิน
     ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
     ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
     แบบฟอร์จัดซื้อ
     แบบฟอร์จัดจ้าง
     แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน
     แบบขออนุมัติโครงการ
     แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)
     ขออนุมัติส่งใช้เงินยืม
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร การบริหารงานบุคคล
     คำอนุมัติและบันทึกข้อตกลง
     ใบลา
     หนังสือขออนุญาตออกนอกโรงเรียนในเวลาปฏิบัติราชการ
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
     แบบบันทึกเวลาเรียน/คะแนน
     คำร้องขอย้ายเข้าเรียนโรงเรียนเชียรใหญ่
     คำร้องขอวุฒิการศึกษา ฉบับที่ 2
     แบบคำร้องขอย้ายห้อง/แผนการเรียน
     คำร้องขอย้ายออก
     แบบคำร้องขอหลักฐานการศึกษา (กำลังศึกษา)
     รายชื่อนักเรียน ม.1
     รายชื่อนักเรียน ม.2
     รายชื่อนักเรียน ม.3
     รายชื่อนักเรียน ม.4
     รายชื่อนักเรียน ม.5
     รายชื่อนักเรียน ม.6
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
     ขอเปลี่ยนแปลงเวรรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
     คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัย ในสถานที่ราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 2563
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     มาตรฐานการปฏิบัติงาน รร.มัธยม 2562
     มาตรฐานโรงเรียนมัธยม-ฉบับปรับปรุง2560
     มาตรฐานโรงเรียนมัธยม 2553
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546
     พระราชบัญญัติสภาครูและบุคคลกรทางการศึกษา พ.ศ.2546
     พระราชบัญญัติศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
     พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
     พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
     พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
     พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
     พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
     พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
     กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
     ตารางเรียน ม.1
     ตารางเรียน ม.2
     ตารางเรียน ม.3
     ตารางเรียน ม.4
     ตารางเรียน ม.5
     ตารางเรียน ม.6
 ตารางการใช้ห้อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
     ตารางการใช้ห้องภาษาต่างประเทศ
     ตารางการใช้ห้องสุขศึกษา
     ตารางการใช้ห้องสังคม
     ตารางการใช้ห้องศิลปะ
     ตารางการใช้ห้องวิทยาศาสตร์
     ตารางการใช้ห้องภาษาไทย
     ตารางการใช้ห้องการงานอาชีพ
     ตารางการใช้ห้องคณิตศาสตร์
 ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
     ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
     ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
     ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
     ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี