.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเชียรใหญ่

 
 
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 21 ตุลาคม 2564
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.172.217.174
คุณเข้าชมลำดับที่ 527,772
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ��������������������� / ������������������������ 
��������������������� / ������������������������
 

 พันธกิจ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ โรงเรียนเชียรใหญ่ ปีการศึกษา 2559 – 2563

พันธกิจ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

กลยุทธ์

พันธกิจที่ ๑ : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม ๑๒ ประการ อยู่บนพื้นฐานของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เป้าหมายที่ 1  ผู้เรียนมีปัญญาธรรม สามัคคีธรรม และคารวะธรรม ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละ  95 ของผู้เรียนมีปัญญาธรรม สามัคคีธรรม และคารวะธรรมตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

 

พันธกิจที่ ๒ : จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และมุ่งเน้นความถนัดเฉพาะทางให้เป็นที่ประจักษ์

เป้าหมายที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ 

ตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละ 95 ของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารราชการโรงเรียนมาตรฐานสากล

พันธกิจที่ ๓ : พัฒนาระบบการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติสู่การวิจัยโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

เป้าหมายที่ 3  ส่งเสริมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ    สู่ความเป็นเลิศ

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 10 ของนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากล

พันธกิจที่ ๔ : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเทียบเคียงมาตรฐานสากลมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ากับชุมชนได้ดีและมีครูเพียงพอ

เป้าหมายที่ 4  ส่งเสริมนักเรียนสื่อสารได้สองภาษา

ตัวชี้วัดที่ 4  ร้อยละ 75 ของนักเรียนสามารถสื่อสารได้สองภาษา

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล

พันธกิจที่ ๕ : พัฒนาระบบบริหารและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าหมายที่ 5 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัดด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

 

ตัวชี้วัดที่ 5   ร้อยละ 3 ของนักเรียนมีความถนัดด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

พันธกิจที่ ๖ : พัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

เป้าหมายที่ 6 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร

ตัวชี้วัดที่ 6  ร้อยละของผู้เรียน มีผลการเรียนระดับ 1-4 ร้อยละ 75 และระดับ 3-4 ร้อยละ 20 ผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดี ร้อยละ 5

กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบเครือข่ายการเรียนรู้ ICT

 

เป้าหมายที่ 7 ครูนำกระบวนการคิดและกระบวนการวิจัยสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน นักเรียนทำโครงงานและนำเสนอต่อสาธารณชนได้

ตัวชี้วัดที่ 7  ร้อยละ 85 ของครูที่นำกระบวนการคิดและกระบวนการวิจัยสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน และร้อยละ 90 ของนักเรียนที่จัดทำโครงงานและนำเสนอต่อสาธารณชนได้

กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโลกแห่งการเรียนรู้

 

เป้าหมายที่ 8  ครูได้รับการพัฒนา มีคุณธรรมจริยธรรม  และเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น

 

ตัวชี้วัดที่ 8   ครูได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปีละ 20 ชั่วโมง ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ร้อยละ 95 มีและเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี

กลยุทธ์ที่ 8 การนำศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้

 

เป้าหมายที่ 9  มีระบบบริหารและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 9  ร้อยละ 80 ของครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในระบบบริหารและการจัดการ

 

 

เป้าหมายที่10 ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 10  ร้อยละ 80 ของชุมชนที่มีความพึงพอใจ ในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

 

เป้าหมายที่ 11 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมบูรณ์ครูและนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และเพียงพอต่อการใช้งาน

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละ 85 ของครูและนักเรียนที่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์  และ ร้อยละ 80 ของครูและนักเรียนที่สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และพัฒนางานได้

 

 

เป้าหมายที่ 12 จัดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน

ตัวชี้วัดที่ 12  ร้อยละ 80 ของนักเรียนและชุมชน มีความพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้

 

 
 
 
 

 
โรงเรียนเชียรใหญ่
88 หมู่ 7 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
Tel : 075-362209  Fax : 075362136
Email : admin@cy.ac.th